Слава ЗСУ!

знайди книгу для душі...

Читай онлайн! Читай онлайн українською безкоштовно > Книги > Біле Ікло

ЛОНДОН Джек БІЛЕ ІКЛО Повість Для середнього шкільного віку

Видання друге, без змін

Редактор М. О. Луговська Художній редактор О. М. Ільїних Коректор Ю. М. Кошик Комп’ютерне верстання К. А. Кобзар

Формат 84х108'/32. Ум. друк. арк. 13,44. Тираж 1000 прим. Зам. № 1-1003.

ПрАТ «Національний книжковий проект»

03148, м.Київ, вул. Сім’ї Сосніних, З

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 4007 від 16.03.2011

Віддруковано у ПРАТ «Харківська книжкова фабрика “Глобус”» 61012, м. Харків, вул. Енгельса, 11 Свідоцтво ДК № 3985 від 22.02.2011 www.globus-book.com

Попередня
-= 75 =-
Наступна
Коментувати тут.

Ваш коментар буде першим!